یورو سولار ایرسا با همکاری تولیدکنندگان مطرح داخلی و خارجی